Jolanta Urbanikowa

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Od 1974 r. – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim – starszy wykładowca języka angielskiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; uczelniany koordynator ECTS; koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych ; członek Senatu UW i Senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości  kształcenia ; wiceprezes European Language Council; ekspert boloński  do 2013; od 2014 ekspert ds. ECVET;  ekspert Komisji Europejskiej i EACEA; zaangażowana w realizację wielu projektów europejskich dotyczących jakości kształcenia i kształcenia językowego w ramach programu Socrates ,  Uczenie się przez Całe Życie i Erasmus+, a także stowarzyszenia UNICA (Universities in Capital Cities of Europe) . Do 2016  roku członek Komitetu Selekcyjnego European Language Label i Rady Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole.   Od 2006 pracowała w zespołach (MNiSW i MEN oraz IBE) pracujących nad polskimi ramami kwalifikacji; autorka publikacji na temat polityki językowej w szkolnictwie wyższym, zapewniania jakości, Procesu Bolońskiego, ram kwalifikacji.

Zainteresowania akademickie i zawodowe: Proces Boloński, ramy kwalifikacji, uznawalność, jakość kształcenia, polityka językowa i kształcenie językowe,  europejskie programy edukacyjne.

ABSTRAKT

FROM GOOD TO GREAT czyli czy nauka języków ma wciąż kolosalną przyszłość

W swoim wystąpieniu prelegentka, wiceprzewodnicząca European Language Council/Conseil Européen pour les Langues  postara się odpowiedzieć na pytanie, czy kompetencje językowe i międzykulturowe zajmują odpowiednie miejsce pośród kompetencji wskazanych jako niezbędne w XXI wieku oraz czy i jakie działania mające zapewnić odpowiednią rangę kształceniu językowemu podejmowane są w ramach polityki językowej na szczeblu unijnym, krajowym i  lokalnym.

European Language Council/Conseil Européen pour les Langues  to stowarzyszenie powołane w 1997 roku z inicjatywy grupy znaczących europejskich uczelni i organizacji przy wsparciu Komisji Europejskiej w odpowiedzi na rekomendacje SIGMA Scientific Committee i KE, wskazujące na potrzebę nowego podejścia do kwestii wielojęzyczności i wielokulturowości w Europie z punktu widzenia szkolnictwa wyższego. Członkami ELC/CEL są uczelnie, organizacje i instytucje o zasięgu krajowym, europejskim i globalnym zajmujące się badaniami nad językami i kształceniem językowym.

Celem ELC/CEL jest ilościowa i jakościowa poprawa znajomości europejskich i pozaeuropejskich języków i kultur poprzez upowszechnianie wiedzy, zapewnianie forum dla debaty i współpracy nad wspólnymi inicjatywami, a także inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów europejskich dotyczących edukacji, szkolenia i badań, zbieranie i upowszechnianie informacji, ocena metod kształcenia i badań w obszarze studiów językowych, podwyższanie jakości nauczania i uczenia się języków, reagowanie na wyzwania ze strony wielojęzycznej i wielokulturowej Europy.