Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

BIOS

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wspólnie z dr. Pawłem Poszytkiem koordynuje prace zespołu ekspertów tworzących podstawę programową ształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego w 8-letniej szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników z języka obcego nowożytnego. Autor oraz współautor materiałów do nauki / nauczania języka angielskiego.
Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

ABSTRACT

Mediacja – nowa sprawność językowa?

Zespół ekspertów Rady Europy pracuje nad szczegółowym opisem mediacji – piątej obok mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania sprawności językowej. Powstaje teoretyczny opis tej sprawności, testowane są skale przykładowych wskaźników biegłości. Zapraszamy do rozmowy na temat konsekwencji, jakie z tych prac wynikają dla uczenia się, nauczania i oceniania biegłości językowej.