dr Paweł Rutkowski

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Dr Paweł Rutkowski (ur. 1978). Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca ogólny, specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik „Polityka” i Fundację im. Stefana Batorego. Odbywał studia i staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam).

ABSTRAKT

Komunikacja migowa jako język obcy

Celem wystąpienia jest wprowadzenie słuchaczy w problematykę komunikacji migowej, a w szczególności przedstawienie najważniejszych informacji na temat polskiego języka migowego (PJM), który rozwija się i ewoluuje od dwustu lat w polskiej społeczności Głuchych.

Warto zwrócić uwagę na wielką literę w zapisie słowa Głuchy – pisownia taka stosowana jest w literaturze przedmiotu (analogicznie do określeń takich jak Ślązak czy Kaszub) jako wyraźny sygnał, iż z socjolingwistycznego punktu widzenia społeczności migające powinny być postrzegane jako mniejszości językowe. Głuchota jest dla nich podstawą tożsamości społeczno-kulturowej, nie zaś jedynie niepełnosprawnością.

Lingwiści zajmujący się tą problematyką nie mają wątpliwości, że Głusi porozumiewają się za pomocą w pełni ukształtowanych systemów językowych, zdolnych do wyrażenia dowolnych (w tym abstrakcyjnych) treści. Światowa społeczność akademicka uznaje języki wizualno-przestrzenne za interesujący obiekt analiz, ponieważ mimo pełnej systemowości i złożoności są one zaskakująco odmienne od języków fonicznych, a zatem rzucają zupełnie nowe światło na istotę ludzkiej kompetencji komunikacyjnej.