dr Jacek Romaniuk

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 2008 – 2016 dyrektor i wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z literatury i kultury USA. Stypendysta European Association for American Studies oraz Departamentu Stanu rządu USA. Zainteresowania naukowe: kategorie pamięci i tożsamości w autobiografiach. Jako teacher trainer w swojej pracy dydaktycznej łączy nauczanie kultury i literatury USA z ich praktycznym zastosowaniem w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego.

ABSTRAKT

Kształcenie na poziomie 5: Argumenty za wprowadzeniem studiów wyższych krótkiego cyklu na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – Asystent przedszkolny/szkolny nauczyciela języka obcego.

Priorytetem każdego systemu edukacji powinno być nie tylko zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia na każdym szczeblu edukacyjnym, ale także wyrazista drożność pomiędzy poszczególnymi etapami/modułami edukacyjnymi, krótszymi i dłuższymi, która umożliwiałaby objęcie kształceniem jeszcze większej niż dotychczas liczby uczących się: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

Tę potrzebę odzwierciedla wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o „Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)” zwanej ustawą o ZSK, w której została ustanowiona „Polska Rama Kwalifikacji (PRK)” poprzedzona w roku 2011 wprowadzeniem „Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)” dla polskiego szkolnictwa wyższego, spójnych z „Europejską Ramą Kwalifikacji (EQF)”, która porządkuje zasoby kwalifikacji na europejskim rynku pracy.

PRK zawiera osiem poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, tzw. krótki cykl boloński, lokujący się pomiędzy świadectwem maturalnym a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6).

Zasadniczą kwestią obecnie, która dotyczy kształcenia na poziomie 5, jest odpowiedź na pytanie czy polskie uczelnie, także te akademickie, mogłyby prowadzić programy kształcenia skutkujące kwalifikacjami 5 poziomu, które byłyby pomostem w zagospodarowaniu tej przestrzeni edukacyjnej, prowadząc do wyrównywania szans edukacyjnych dla osób nie mających szans na edukację w ramach poziomu 6, albo osób nieodnajdujących się na tym poziomie.

Dogłębnej i pozytywnej odpowiedzi na to pytanie dostarcza projekt „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji, który był realizowany w latach 2013-2017 przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z firmą Pearson Central Europe i 4 publikacje przygotowane w ramach tego projektu.

Wyniki tego projektu są de facto rekomendacją dla wprowadzenia w planowanej nowej ustawie tzw. Ustawie 2.0 odpowiednich regulacji umożliwiających polskim uczelniom realizowanie programów kształcenia prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji pełnych na poziomie 5.

W ramach tego projektu powstały przykłady programów studiów ulokowanych na poziomie 5. Jeden z nich dotyczący programu kształcenia na poziomie 5 na kierunku nauczanie języków obcych – „Asystent przedszkolny/szkolny nauczyciela języka obcego zostanie szczegółowo omówiony w tej konferencyjnej prezentacji.