dr Anna Murkowska

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Językoznawca, starszy wykładowca w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, związana z Uniwersytetem Warszawskim od ukończenia studiów. Absolwent Instytutu Anglistyki UW, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW w latach 1998-2007. Obecnie pełni funkcje pełnomocnika Dyrektora Centrum ds. programowych.
Opublikowała ponad 50 prac (artykuły, recenzje i opracowania) zarówno z dziedziny językoznawstwa angielskiego, jak również z dziedziny związanej z kształceniem nauczycieli języków obcych. Jest autorką książki „Gramatyka angielska” i 2 skryptów do korespondencyjnego nauczania gramatyki, a także współautorką projektu magisterium nauczycielskiego dla absolwentów kolegiów językowych w ramach programu TESSA (Training and Education in Strategically Significant Areas).
Uczestnik i ekspert Rady Europy w programach Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu: ‘Janua Linguarum. The gateway to languages’ (JALING) i ‘Language Educator Awareness’ (LEA), dotyczących sposobu wprowadzania różnojęzyczności i wielokulturowości do programów szkolnych i programów kształcenia nauczycieli. Współautorka dwóch pozycji książkowych z tej dziedziny, opublikowanych w latach 2004 i 2007 przez wydawnictwo Rady Europy w Strasburgu.
Uczestnik projektu „ Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego w latach 2013-2017 przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z Firmą Pearson Central Europe.

ABSTRAKT

Kształcenie na poziomie 5: Argumenty za wprowadzeniem studiów wyższych krótkiego cyklu na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – Asystent przedszkolny/szkolny nauczyciela języka obcego.

Priorytetem każdego systemu edukacji powinno być nie tylko zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia na każdym szczeblu edukacyjnym, ale także wyrazista drożność pomiędzy poszczególnymi etapami/modułami edukacyjnymi, krótszymi i dłuższymi, która umożliwiałaby objęcie kształceniem jeszcze większej niż dotychczas liczby uczących się: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

Tę potrzebę odzwierciedla wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o „Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)” zwanej ustawą o ZSK, w której została ustanowiona „Polska Rama Kwalifikacji (PRK)” poprzedzona w roku 2011 wprowadzeniem „Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)” dla polskiego szkolnictwa wyższego, spójnych z „Europejską Ramą Kwalifikacji (EQF)”, która porządkuje zasoby kwalifikacji na europejskim rynku pracy.

PRK zawiera osiem poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, tzw. krótki cykl boloński, lokujący się pomiędzy świadectwem maturalnym a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6).

Zasadniczą kwestią obecnie, która dotyczy kształcenia na poziomie 5, jest odpowiedź na pytanie czy polskie uczelnie, także te akademickie, mogłyby prowadzić programy kształcenia skutkujące kwalifikacjami 5 poziomu, które byłyby pomostem w zagospodarowaniu tej przestrzeni edukacyjnej, prowadząc do wyrównywania szans edukacyjnych dla osób nie mających szans na edukację w ramach poziomu 6, albo osób nieodnajdujących się na tym poziomie.

Dogłębnej i pozytywnej odpowiedzi na to pytanie dostarcza projekt „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji, który był realizowany w latach 2013-2017 przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z firmą Pearson Central Europe i 4 publikacje przygotowane w ramach tego projektu.

Wyniki tego projektu są de facto rekomendacją dla wprowadzenia w planowanej nowej ustawie tzw. Ustawie 2.0 odpowiednich regulacji umożliwiających polskim uczelniom realizowanie programów kształcenia prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji pełnych na poziomie 5.

W ramach tego projektu powstały przykłady programów studiów ulokowanych na poziomie 5. Jeden z nich dotyczący programu kształcenia na poziomie 5 na kierunku nauczanie języków obcych – „Asystent przedszkolny/szkolny nauczyciela języka obcego zostanie szczegółowo omówiony w tej konferencyjnej prezentacji.