Urszula Majcher-Legawiec

Fundacja im. Mikołaja Reja

BIOS

Absolwentka filologii polskiej (1990, specjalność nauczycielska), studiów podyplomowych z zakresu Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (UJ, 2006) oraz zarządzania (WSZiP im. Koźmińskiego, 2002). Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego jako współpracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Uczyła literatury, języka i kultury polskiej na uniwersytecie w Lizbonie (2007-2009), gdzie również założyła i prowadziła szkołę sobotnią dla dzieci pochodzenia polskiego (umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych). Aktualnie prowadzi zajęcia w CJiKPwŚUJ. Współpracuje także z krakowskimi szkołami językowymi i prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego w firmach międzynarodowych. Naukowo zajmuje się zjawiskiem inkluzji uczniów z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej w perspektywie glottodydaktycznej (otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Warszawskim). Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

ABSTRACT

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w klasie. Warsztaty wprowadzające w pracę w klasie wielojęzycznej.

Dynamiczne procesy migracyjne mają istotny wpływ na każdą dziedzinę życia, w tym także na charakter polskiej szkoły, która staje się szkołą wielokulturową i wielojęzyczną. W szkole polskiej coraz częściej spotkać można uczniów z doświadczeniem migracyjnym, napotykających na barierę językową i kulturową. Ich obecność wyznacza nową perspektywę polskiej szkole. Jest to z jednej strony perspektywa dostosowania, z drugiej – rozwoju. Warsztaty są propozycją wsparcia kompetencji metodycznych i wielokulturowych nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.