dr Michał Kozdra

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Filolog-rusycysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, lektor języka rosyjskiego w biznesie. Prowadzi badania w obszarze analizy dyskursu, komunikacji multimodalnej, leksykografii oraz metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Laureat międzynarodowego konkursu „Najlepszy Wykładowca Języka Rosyjskiego Zagranicy” (2014), finalista Europejskiego i Światowego Festiwalu Języka Rosyjskiego (2014, 2012, 2010), stypendysta Uniwersytetu  w Tallinie, Uniwersytetu w Erywaniu oraz Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Slavic Linguistics Society oraz Slavic Cognitive Linguistics Association.

ABSTRAKT

Мультимодальные медиа в обучении русскому языку как иностранному

Во время мастер-класса будут представлены возможности практического использования мультимодальных медиа в обучении русскому языку как иностранному. Применение мультимодальных медиа на уроках русского языка вызывает интерес и мотивацию студентов и учеников, желание высказаться, повышает эффективность учебы, улучшает запоминание, а также располагает к общению, т.е. способствует совершенствованию коммуникативной компетенции.

Media multimodalne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane możliwości praktycznego wykorzystania mediów multimodalnych w nauczaniu rosyjskiego jako języka obcego. Stosowanie mediów multimodalnych na lekcjach języka rosyjskiego wywołuje zainteresowanie i motywację studentów i uczniów, chęć wypowiedzenia się, zwiększa efektywność uczenia się, poprawia zapamiętywanie i otwiera na komunikację, to znaczy, wspiera doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.