prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Uniwersytet SWPS

BIOS

Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytecie SWPS. W okresie transformacji przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce, pełniła także funkcje prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy  Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

ABSTRAKT

„JA” a język. Języki ojczyste i obce, a tożsamość indywidualna i społeczna.

Ogromna mobilność ekonomiczna, zawodowa i edukacyjna w Europie skłania do skierowania uwagi na zagadnienia tożsamości indywidualnej i społecznej oraz na związki obu rodzajów tożsamości z językiem,  kulturą i edukacją. Przedmiotem rozważań będą zarówno odczucia jednostek w różnych grupach wieku na swój temat, jak i tożsamość przypisywana im przez innych  wraz z rolą stereotypów w tym procesie. Pozwoli to określić wpływ tożsamości na poziom biegłości w języku ojczystym i  w kolejnych opanowywanych  językach. Omawiane będą również językowe źródła niepowodzeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki  języka obcego przez  uczniów, a także procesu opanowywania języka nauki szkolnej przez tych uczących się , dla których nie jest on językiem ojczystym.