Iwona Bartnicka

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Université Blaise Pascal w Clermont Ferrand w zakresie dydaktyki języka francuskiego jako obcego. Od 2012 r. wykładowca w Szkole Języków Obcych UW, gdzie prowadzi lektoraty języka francuskiego. Zajmuje się w szczególności wykorzystaniem nowych technik informacji i komunikacji na zajęciach z języka obcego. Od 2015 r. uczestniczy w projekcie FAB, w ramach którego obecnie koordynuje prace nad przewodnikiem po ocenie kształtującej dla uczniów i nauczycieli.

ABSTRACT

Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education (FAB) – o wpływie oceniania kształtującego na rozwój sprawności mówienia, czyli jak swobodnie oraz bez stresu komunikować się w języku obcym

Dydaktyka języków obcych w kontekście międzynarodowym, wielojęzycznym i wielokulturowym leży w kręgu zainteresowań wielu dydaktyków, nauczycieli, czy pracowników akademickich. Rola nauczyciela opiera się na pokazaniu, jak zdobywać kompetencje interkulturowe, nie bojąc się przy tym swobodnie komunikować w językach obcych mimo popełnianych błędów. A przecież to właśnie ta sprawność językowa przychodzi osobom uczącym się języków z największym trudem a nauczycielom sprawia kłopot podczas jej oceniania w warunkach szkolnych czy akademickich. Dlatego też aby odnieść sukces na tym polu należy zacząć od szkolenia nauczycieli niezależnie od nauczanego języka. FAB (Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education) to międzynarodowy projekt edukacyjny, w którym biorą udział centra języków obcych czterech jednostek partnerskich: Uniwersytetu Warszawskiego, będącego liderem i pomysłodawcą FAB, a także Uniwersytetów w Peczu na Węgrzech, Turku w Finlandii i Kownie na Litwie. Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez wyposażenie nauczycieli języków obcych w odpowiednie narzędzia oceny sprawności mówienia. Odbywa się to poprzez promowanie i wprowadzanie do codziennej pracy nauczycieli narzędzi oceny kształtującej, co pozwala udoskonalić techniki nauczania i uczenia się; motywacja oraz świadomość studentów wzrasta, a w perspektywie przekłada się na efektywność procesu uczenia się języków obcych i lepszą ich znajomość. Zwiększenie świadomości procesu dydaktycznego zarówno w odniesieniu do uczących się i nauczycieli akademickich jest szczególnie ważne w przypadku języków obcych w kontekście zjednoczonej Europy, promującej wielojęzycznośći interkulturowość. Kluczowe słowa: ocenianie kształtujące, sprawność mówienia, motywowanie